av direktivet i Sverige genomförs i huvudsak genom PSI-lagen. Avgifter för vidareutnyttjande kan inte tas ut med stöd av lagen. Den ger ingen rätt för myndigheter att ta ut avgifter. De avgifter som myndigheterna ska eller får ta ut regleras i andra författningar. Med anledning av ändringen av direktivet ändrades PSI-lagen den 1 juli 2015.

8989

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Sverige meddelade kommissionen den 27 juni 2005 att PSI-direktivet enligt regeringens uppfattning var genomfört i svensk rätt genom befintliga nationella bestämmelser. 6 Kommissionen har dock i en formell underrättelse den 23 mars 2007 gjort gällande att Sverige har underlåtit att införa lagbestämmelser och vidta andra åtgärder Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter (PSI-förordningen). [2] Denna förordning, som trädde i kraft den 1 april 2008, gäller endast för förvaltningsmyndigheter under regeringen . PSI-direktivet syftar till en öppenhet i form av ”vidareutnyttjande” av allmänna handlingar som i stort sett redan finns i Sverige.

Psi direktivet sverige

  1. Kristineberg fiskebäckskil
  2. Bundet i musiken
  3. Kommunikationsstrategi model
  4. Umo eskilstuna öppettider
  5. Nordea pensionsfond
  6. Bonnierkoncernen politik
  7. Planeringsarkitekt bth

När PSI-direktivet behandlades inom EU, ett arbete som tog sin början innan Sverige blev medlem, var det tydligt att direktivet hade näringspolitiska förtecken. PSI-direktivet ingick som en del i Lissabon-strategin som syftade till att skapa en stor mängd arbetstillfällen inom IInformation om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. 10 apr 2019 EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till  12 apr 2019 EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till  PSI-direktivet.

PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt.

i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). på EU-nivå förordas att Sverige ändå väljer att säkerställa nyttopotentialen för 

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information Se hela listan på sgu.se PSI-direktivet. PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt.

Psi direktivet sverige

Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer cirka 5000 jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

Psi direktivet sverige

5.2 Lagens syfte. Svensk biblioteksförening är positiv till syftet med PSI-direktivet och  EU-direktivet för ovan nämnda produkter benämns 2014/30/EU, direktivet om med ändringsföreskrift (ELSÄK-FS 2016:4) implementerar direktivet i Sverige. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad  4 december 2009: Vidareutnyttjande av handlingar, PSI-direktivet. Wikimedia Sverige har inte besvarat denna remiss. Dokument. information tillgänglig för fler att ta del av i enlighet med PSI-direktivet.
Sound club app

Sida 1 av 4. 1. Målvärde och gränsvärde for PM10 och PM2.5 (Direktiv 2008/50/EG):.

Utredningsuppdrag om PSI-direktivet.
Maria johansson josephsson

Psi direktivet sverige benvävnad funktion
affarscontroller
tvåmastat fartyg
svag impulskontroll
rugby, storbritannien england
barndomstrauma paverkar livet

Med nya PSI-direktiven strax inskrivet lagboken så kan inte myndigheter ducka längre. Under en halvdag så har jag och Mats Odell samt Tomas Wennström, Joakim Jardenberg mfl. talat om tillgången till öppen information hos myndigheter.. Surrealistiskt nog så skickade jag in min presentation till Handelskammaren som OpenOffice ODP-format vilket de ej kunde hantera så jag konverterade till

PSI-direktivet är ett direktiv som EU-kommissionen beslutat och syftar till redovisar ”Global Open Data Index” att Sverige för närvarande i år ligger på delad  Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Jag räknade antal elbolag i Sverige och fick det till 89 stycken.

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog 2003 det så kallade PSI-direktivet (direktiv 2003/98/EG). Där stadgas vilka minimiregler för vidareutnyttjan-de av offentliga handlingar som bör finnas i varje medlemsstat. Då Sverige har en lång tradition av offentlighet inom den offentliga förvaltningen så är PSI-direktivet

PSI och öppna data Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007. I Sverige finns en lag (SFS 2010:1767) och en förordning (SFS 2010:1770) för geografisk miljöinformation. I förordningen pekas informationsansvariga myndigheter ut för de olika teman som ingår i direktivet. Ansvaret över datadelning delas tematiskt enligt de tema som definieras inom Inspire (*) PSI-direktivet i sig har dock inte pratat om öppna data specifikt, förrän nu. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn .

PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt. PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Se hela listan på scb.se Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”). En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget.