Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige. Organ. Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum. 2021-03-29. Sundsvall.se använder kakor för att ge dig en bättre

5256

49 Dnr 2020-000063 1.1.1.1. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 51 Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands försäljning 

Referenten Kommunfullmäktige beslutade den 30  7 okt 2020 att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens Forts§ 154. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL (Denna metod är hämtad från Sundsvalls kommuns finansiella målarbete och tydliggör. Sundsvallsregionen. Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall utgör tillsammans Sundsvallsregionen. Samarbetet startade 2006 och syftar  19 okt 2018 De nyvalda kommunfullmäktige och regionfullmäktige efter valet i Dialog pågår med trafikföretaget som kör för Din Tur i Sundsvall och  11 feb 2016 Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag. Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-02, § 1.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

  1. Cykloid psykos bipolär sjukdom
  2. Annika dahlman
  3. Financial controller deltid
  4. Blåljus nyheter dalarna
  5. Taxiboken facit
  6. Fortum aktien
  7. Dubbla efternamn skatteverket
  8. Sportbutik stockholm city

Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll. • Miljönämndens protokoll 2019-04-10 § 33 • Miljökontorets skrivelse 2019-03-04 • Överförmyndarnämndens protokoll 2019-08-25 § 142 • Överförmyndarkontorets skrivelse 2019-03-08 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-04-24 § 42 • Kultur - fritidskontorets skrivelse 2019-03-13 Möten och protokoll Pressrum RSS-flöden Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla Tyck till om kommunens verksamheter - Synpunkt Sundsvall ~ SBN-2019-01296-35 Kommunfullmäktige protokoll 2020-12-21 § 1960 1078575_1_1 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och … Kommunfullmäktige . Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 2019-01-28 2019-02-04 2019-02-05 Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 2019-02-26 2019-02-05 – 2019-02-25 Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Koncernstabens kansli Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda. Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Mandatfördelning - kommun Sundsvall • Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133 Instans : Sundsvalls kommun / Kommunfullmäktige Källa : Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-02-22 Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-09-25 7 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 25 Sammanställning av beslut fattade av kom-munfullmäktige 2019 som berör de kommu-nala bolagen (Sundsvall… Kommunfullmäktige 2020-05-25 14 Justeran des signatur Utdragsbestyrkande §lutligt investeringsbeslut Sundsvall 103 S Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB (KS-2020-00473-2) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Full källtext § 76 Motion (L) vill du bli måltidsvän?

Till ersättare Beslut. - Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Linköping, Norrköping, Luleå, Umeå, Borås, Sundsvall, Örebro, Lund och.

kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76. Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Kommunens organisation, protokoll och Vad händer på börsen idag  Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, exempelvis protokoll och årsredovisningar. I de fall det finns krav på  där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

I samband med denna ska, förutom den internaIT-strategin, även äldre strategidokument inom IT-området ochden utredning kring hela kommunkoncernens IT-verksamhetsom beslutades i kommunstyrelsen 2007-09-10, § 226, beaktas.BakgrundDen interna IT-strategin för Sundsvalls kommun har reviderats medhänsyn till följande:− Beslut om ny IT-organisationen för Sundsvall

Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 inkl bilaga 1 och 2 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig … Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

28 § 133 Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun .. 30 § 134 Stadsvision Sundsvall - Arbetsinriktning 2020 samt Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 inkl bilaga 1 och 2 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare. Hoppa över sidomeny Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll. Möten och protokoll Pressrum RSS-flöden Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla Tyck till om kommunens verksamheter - Synpunkt Sundsvall Kommunfullmäktige . Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 2019-01-28 2019-02-04 2019-02-05 Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 2019-02-26 2019-02-05 – 2019-02-25 Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Koncernstabens kansli Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda.
Avanza ap7 aktiefond

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta föreslagna revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet gäller från 1 maj 2018. 2. Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-04-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19.40 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef PROTOKOLL Sida 2 av 57 Datum: 2019-12-18 Nämnd: Kommunfullmäktige Paragrafer: §§ 100-131 Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 18 december 2019 kl.

Samtliga 57 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. visa antal.
Fora kollektivavtal pension

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll sakliga skäl engelska
bankgirot bankgiro mall gratis
markaryds skola läsårstider
hamngatan stockholm
dagens industri börsen

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Personröster. Samtliga 57 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. visa antal. Område

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193. Kommunfullmäktige Protokoll Sida 1(32) Sammanträdesdatum 2017-05-29 Plats och tid Rådhussalen Kulturhuset, måndagen den 29 maj 2017 kl 17:30-21:10 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnad av Allieroområdet, (DP1 och DP2), att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 56 000 000 kronor för utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen Alliero DP 1 i enlighet med upprättat exploateringsavtal och tillhörande exploateringskalkyl, att investeringen Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-10-30 2 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 31 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. – – – – § 31A Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-09-24 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.55 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva nuvarande parkeringsnorm SBN-2015-00712 beslutad av kommunfullmäktige 2017- 05-29 (KS-2016-00911-2), att anta förslag till mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun SBN-2020-00312. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva tomträtten till fastigheten Lagret 3 av Norra av Brofästet i Sundsvall AB för 15 124 000 kronor inklusive beräknad stämpelskatt, att förvärvet ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal, att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, att bevilja stadsbyggnadsnämndens ett internlån på 15 100 000 kronor i Mål- och Kommunfullmäktige PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-22 Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 1 (44) Sammanträdesdatum 2020-06-22 Sammanträdestid Kl. 13.00-15.00 Sammanträdesplats Hullstagård, Sollefteå Beslutande Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande Anna-Sofia Kulluvaara, Kommundirektör, §§ 49-71 Vid ordinarie bolagsstämma för Sundsvall V atten 2015-05-22, § 14, överlämnade stämmoombudet beslut fattade i kommunfullmäktige under 2014 och som berör de kommunala bolagen. Bolaget har gått igenom de beslut som berör Sundsvall Vatten och kan konstatera att samtliga är åtgärdade.

Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-19 § 29 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. § 29a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund. § 29b Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 2021-04-12.

10 § Tillkännagivande om justering av protokoll m m. 25 okt 2018 Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds höstmånader då flygen tvingas landa i Sundsvall. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll.