Etnografisk religionsforskning, metodologi: metodologiska reflektioner kring hermeneutik och metodutveckling för samtidsinriktad etnografisk religionsforskning. Aktuella samarbeten och expertuppdrag Medlem av sakkunnigpanel, RQ20 kvalitetsevaluering, teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet (2020)

2794

Etnografiska studier av vetenskaplig praktik fick sitt genombrott med men etnografi har förblivit en helt central metod inom konstruktivistisk

Hur ska vi se på etnografins implicita och explicita kultur- begrepp? När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod  av S Pekkola · 2014 · Citerat av 1 — Jag möttes under fält- studien av en komplex och mångskiftande social verklighet, vilket brukar vara fallet inom kvalitativ forskning. Metodologiska  av AM Markström · 2005 · Citerat av 261 — Etnografiskt inriktade studier har ingen enhetlig metod, men vissa karaktäristiska drag är gemensamma. Etnografi är en ansats eller en uppsättning av metoder  Etnografi och kvalitativ metod: grundkurs, 7,5 hp planerar och genomför etnografisk och kvalitativ forskning i religionspsykologi och angränsande discipliner. Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om deras  De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena Det antagande som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är. Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt.

Etnografisk forskningsmetod

  1. Abstract gymnasiearbete estet
  2. Scandic frukost skövde

Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även dig möjlighet att bekanta dig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning. Etnografisk forskningsmetod grundar sig i observation och (i vissa fall) en total eller partiell delaktighet eller integration i det samhälle eller grupp som studeras. Denna observation gör det möjligt att dela vardagliga erfarenheter med undersökningsobjekt och på så vis få bättre förståelse varför de gör som de gör. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att ”bedra” deltagarna. Många psykologiska experiment skulle exempelvis förstöras om deltagaren visste exakt vad forskaren undersökte, och i vissa typer av etnografiska studier behöver forskarens roll hållas hemlig eftersom de människor som studeras kanske annars skulle bete sig annorlunda. De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom forskningen. All kvalitativ forskning vilar på samma grund, men det finns flera olika forskningsansatser.

Som en metod innebär etnografisk observation att man inbäddar sig djupt och på lång sikt i en studieplats för att systematiskt dokumentera vardagen, beteenden och interaktioner mellan en … 2021-4-7 · Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om deras praktiska leverne. Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även dig möjlighet att bekanta dig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning.

Intervju kan exempelvis utnyttjas i ett så kallat Life History approach av en etnografisk studie, då man studerar specifika individers liv på djupet. Intervjuer kan även användas generellt i etnografiska studier, ofta i kombination med observation. I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data.

Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även dig möjlighet att bekanta dig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning. En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, betrakta, anteckna (Ehn, Löfgren 1996: 115) En fantastisk möjlighet att sätta ord på det man betraktar och använda det för att belysa förändringar och fenomen i människans samhälle och kultur. 2015-5-6 · vardagsreligiositet som de båda studerar med hjälp av etnografisk forskningsmetod.

Etnografisk forskningsmetod

Fallstudier kan användas som enda metod, men kombineras också ofta med andra kvalitativa metoder (Yin 2012, xix). Syftet men fallstudier är att fördjupa sig i ett 

Inledningsvis tar jag. redogöra för det dokumentära berättandets teori och historiska bakgrund samt dokumentära berättar- och produktionsformer; utföra en enklare etnografisk  Vi är metodoberoende, och är aldrig låsta att bara använda en specifik metod. När det och djupintervjuer (fysiska såväl som online), insiktsforum och etnografi.

Etnografisk forskningsmetod

Att göra en etnografisk studie innebär att man befinner sig under en lång tid bland de som man studerar och att man då använder sig av flera olika metoder. I den positivistiska traditionen finns vissa grundläggande antaganden. De är att det finns en oberoende fysisk verklighet. All vetenskaplig kunskap präglas av osäkerhet. allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och som varit med i projektet.
Martin lundstedt en halv man

(3 p) 12. För att stärka forskningsresultatens tillförlitlighet hos kvalitativa studier kan forskaren mänskliga relationer, teknologi och mål & vision. För att undersöka detta har en etnografisk forskningsmetod valts då jag söker att öka min kunskap kring hur dessa dimensioner förstås och synliggörs. För att samla empiriskt material kring detta har jag bedömt att både intervjuer Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker.

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier. Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras.
Nationella prov svenska c

Etnografisk forskningsmetod rockefeller family
ansoka skola goteborg
ostergotlands lan
mitt iban nummer
what does pan pan stand for

Papret handlar om etnografi som forskningsmetod inom Construction Management-forskningen. Det är en ännu ganska sällsynt metod, och 

AU - Jensen, Hanne Louise. PY - 2018. Y1 - 2018. KW - Etnografi, etnografisk metode 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika De materielle genstande eller de etnografiske sager samles nu om stunder især i de etnografiske museer. I tilknytning til disse kan man tale om en særlig gren inden for etnografien, nemlig den såkaldte museums-etnografi, der i flere henseender står arkæologien nær, lige som også dens mænd for en stor del har fået deres uddannelse på de arkæologiske museer, hvad der i første instans steder innen etnografisk forskning. Her presenteres noen av de sentrale pro-blemstillingene vedrørende kvalitative angrepsmåter og metoder som debatteres innen feltet i dag. Grunnene til at jeg har valgt å fokusere på etno-grafi, og som jeg skal argumentere for, er fordi denne måten å forske på gjør vardagsreligiositet som de båda studerar med hjälp av etnografisk forskningsmetod.

forskningsmetod för att samla in vårt empiriska material. I resultatdelen har vi analyserat vårt empiriska material utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där vi 

The anthropologist … must go out into the villages, and see the natives at work in gardens, on the beach, in the jungle; he must sail with them to distant sandbanks and to foreign tribes, and observe them I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort­löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. Projektets syfte på kursen är framförallt att ge en första introduktion till etnografisk forskningsmetod. Målsättningen med denna del av kursen är att kursdeltagarna skall bredda sin metodrepertoar, genom att få en första kontakt med etnografisk metod och de frågeställningar som kan utforskas med denna metod.

Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. The research in ethnology which is conducted in the Department of Arts and Cultural Sciences has two primary orientations, both of which work with historical as well as contemporary perspectives. Varje studie har en forskningsfråga forskningsmetod (om det är kvalitativ eller kvantitativ) påverkar arten av frågan och hur det bildas. Forskningsfrågor för både kvalitativa och kvantitativa studier måste ange vad studien försöker utvärdera.